Unable to completely enjoy the Jokes in English? Fropky pesh karte hain, chutkule, ab aapki manpasand bhasha mein.

- ADVERTISEMENT -
RUSSIAN

Aeich, Kov Speache niv?
Aeich, Kov miv Speache?
Nuushev,!
Nuusheva,
Comeva Kov Khandala?
Kov Sheychev Comov miv Khandala?
Rotiv, Rotrach, Balleva, Opereacha, Enjova
Sheychevin, Kov
Gobraich?
- ADVERTISEMENT -